GDPR


Informační memorandum

pravidla ochrany a zpracování osobních údajů

Společnost Pojišťovací Kanceláře s.r.o.. IČ:25704893 se

sídlem: Mezilesí 1043/27, 193 00 Praha 20 si Vás

dovoluje informovat o tom, jak v souvislosti

s nabízením, sjednáváním a správou pojistných

produktů a služeb zpracováváme Vaše osobní údaje.

Smyslem memoranda je Vám poskytnout informace

o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi

nakládáme, k jakým účelům je využíváme, komu je

můžeme poskytnout, kde můžete získat informace

o Vašich osobních údajích, které zpracováváme,

a jaká jsou Vaše individuální práva v oblasti ochrany

osobních údajů.

Ochranu osobních údajů považujeme za nedílnou

součást svých závazků, a proto ji věnujeme náležitou

pozornost.

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o správci

Správcem Vašich osobních údajů je Pojišťovací Kanceláře s.r.o.

, se sídlem Mezilesí 1043/27, 193 00 Praha 20

IČ: 25704893, společnost zapsaná v obchodním

rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl C, vložka 62778. Subjektem údajů je každá

fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují.

Účely zpracování a právní základ pro zpracování

Zpracování osobních údajů bez Vašeho souhlasu

Jde o situace, kdy jste nám povinni předat určité

osobní údaje jako podmínku toho, abychom Vám

mohli zprostředkovat pojistný produkt nebo službu.

• plnění právní povinnosti

• plnění smlouvy a oprávněného zájmu

Zpracování osobních údajů s Vaším souhlasem

Jde o situace, kdy dobrovolně souhlasíte s tím,

abychom zpracovali Vámi poskytnuté, nebo jinak

získané osobní údaje. Pokud souhlas neposkytnete,

může to být důvodem, že Vám nebudeme schopni

zajistit některé produkty a služby.

• zpracování zvláštních kategorií osobních údajů

• péče o klienty

• nabízení produktů a služeb

Rozsah zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme v nezbytném

rozsahu pro provozování pojišťovací činnosti.

Zpracováváme následující osobní údaje

• identifikační údaje - zahrnují údaje, kterými jsou

především jméno, příjmení, datum a místo narození,

rodné číslo, adresa trvalého pobytu, typ, číslo a

platnost průkazu totožnosti; u klienta fyzické osoby

- podnikatele také IČ a DIČ;

• kontaktní údaje - kontaktní adresy, telefonní čísla,

e-mailové, faxové adresy či jiné obdobné kontaktní

údaje;

• údaje nezbytné k rozhodnutí o uzavření smlouvy -

jedná se o údaje nutné především k posouzení

rizikovosti z pohledu prevence legalizace výnosů z

trestné činnosti a financování terorismu;

• údaje vznikající plněním závazků ze smluv,

uvedené v pojistné smlouvě - v závislosti na

pojistném produktu či službě zpracováváme údaje

obsažené v pojistné smlouvě, údaje nutné ke správě

pojistné smlouvy,

• údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění,

• údaje pro vyhodnocení potřeb a posouzení

vhodnosti pojištění,

• údaje o zdravotním stavu a genetické údaje,

• údaje o využívání služeb.

Způsob zpracování osobních údajů

Osobní údaje klienta jsou zpracovány

automatizovaně i manuálně a mohou být

zpřístupněny vlastním zaměstnancům,

zpracovatelům nebo třetím stranám, s nimiž má

zprostředkovatel uzavřenou smlouvu o zpracování

osobních údajů a které zabezpečují činnosti a služby

tvořící součást služeb poskytovaných

zprostředkovatelem, osobám podle souhlasu klienta

a osobám oprávněným na základě právních předpisů.

Kdo osobní údaje zpracovává

Vaše osobní údaje zpracovávají především

zaměstnanci Pojišťovacích Kanceláří s.r.o., zprostředkovatelé

Pojišťovacích Kanceláří s.ro. a v potřebném rozsahu také

třetí osoby zejména poskytovatelé informačních

systémů a technické infrastruktury. Před jakýmkoliv

předáním Vašich osobních údajů třetí osobě vždy s

touto osobou uzavřeme písemnou smlouvu, která

obsahuje stejné záruky pro zpracování osobních

údajů.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje klientů zpracovávají Pojišťovací Kanceláře s.r.o.

pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k

účelům jejich zpracování. Průběžně posuzujeme,

jestli nadále trvá potřeba zpracovávat určité osobní

údaje potřebné pro určitý účel. Pokud zjistíme, že již

nejsou potřebné pro žádný z účelů, pro které byly

zpracovávány, údaje zlikvidujeme.

V té souvislosti zároveň platí, že osobní údaje

zpracovávané po dobu:

• v případě uzavření pojistné smlouvy zpracováváme

po dobu trvání smluvního vztahu s klientem; dále

jsou příslušné osobní údaje evidované po dobu

deseti let od ukončení pojistné smlouvy; dochází-li v

této souvislosti k předávání osobních údajů třetím

osobám, určují dobu zpracování třetí osoby v

souladu s platnou právní úpravou;

• nabízení produktů a služeb zpracováváme po dobu

trvání smluvního vztahu; dále jsou příslušné osobní

údaje obvykle využitelné po dobu pěti let;

• péče o klienty zpracováváme po dobu trvání

smluvního vztahu s klientem; dále jsou příslušné

osobní údaje obvykle využitelné po dobu deseti let.

Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje klientů jsou zpřístupněny zejména

zaměstnancům, zprostředkovatelům v souvislosti s

plněním jejich pracovních povinností, při kterých je

nutné nakládat s osobními údaji klientů, pouze však v

rozsahu, který je v tom, kterém případě nezbytný a

při dodržení veškerých možných bezpečnostních

opatření.

Vedle toho jsou Vaše osobní údaje předávány třetím

osobám, které se podílejí na zpracování osobních

údajů:

• pojišťovny, které jsou oprávněny provozovat

pojišťovací činnost na území České republiky a se

kterými má společnost Pojišťovací Kanceláře s.r.o.

uzavřenu smlouvu o zprostředkování pojištění;

• příslušným orgánům státní správy, soudům a

orgánům činným v trestním řízení za účelem plnění

jejich povinností a pro účely výkonu rozhodnutí;

• dalším osobám v rozsahu stanoveném právními

předpisy a u kterých poskytnutí údajů ukládá zákon;

• se souhlasem i jiným osobám za účelem šíření

informací, nabízení produktů a služeb;

• právnické osoby, které jsou oprávněny poskytovat

na území České republiky finanční služby

(leasingové, úvěrové společnosti).

Vaše práva při zpracování osobních údajů

Právo na přístup

Pokud nás požádáte o informaci týkající se

zpracování Vašich osobních údajů, poskytneme Vám

bez zbytečného odkladu veškeré informace o tom,

jaké údaje o Vás zpracováváme. Za poskytnutí

takové informace máme právo požadovat

přiměřenou úhradu nákladů vynaložených na

poskytnutí této informace.

Právo na opravu

Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o Vás

zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte

právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu

opravili, popřípadě doplnili.

Právo na vymazání údajů

V některých případech máte právo, abychom Vaše

osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez

zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn

některý z následujících důvodů:

• pominul účel zpracování osobních údajů. Jinak

řečeno, osobní údaje již nejsou potřebné pro účely,

pro které byly shromážděny a zpracovány;

• odvoláte souhlas, na jehož základě byly osobní

údaje zpracovány a zároveň neexistuje žádný další

právní titul pro další zpracování osobních údajů;

• máte právo vznést námitku proti zpracování

osobních údajů a při posuzování této námitky je

zjištěno, že Vaše zájmy a práva převažují nad zájmem

správce zpracovávat tyto osobní údaje. V případě, že

vznesete námitku proti zpracování svých osobních

údajů za účelem přímého marketingu, žádné

posouzení neprobíhá a jsme povinni taková data dle

Nařízení rovnou vymazat;

• vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně;

• pokud jiný právní předpis EU nebo členského státu

stanoví povinnost vymazat osobní údaje subjektu,

správce tak musí učinit.

Existují také ale v rámci Nařízení určité výjimky, kdy

jako správce osobních údajů subjektu, data vymazat

nesmíme. Mezi tyto výjimky patří:

• na společnost Pojišťovací Kanceláře s.r.o., jako správce

osobních údajů dopadá právní povinnost EU nebo

členského státu, která nám smazání osobních údajů

zakazuje;

• zpracování osobních údajů je nutné z důvodu

určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo na omezení zpracování

Toto právo znamená, že máte právo vznést námitku

proti zpracování svých osobních údajů v případě, že

zjistíte nebo se domnívá, že jsou jeho osobní údaje

zpracovávána v rozporu s platnou legislativou nebo

by zpracování mohlo ohrozit Vaše práva a svobody.

Případy, kdy k tomuto může docházet jsou:

• právo na opravu - popíráte správnost svých

osobních údajů. Po dobu, kdy budeme ověřovat

přesnost a správnost Vašich osobních údajů, máte

právo, požádat o omezení použití těchto nepřesných

dat;

• zpracování osobních údajů je protiprávní, ale

nepožadujete jejich výmaz, ale pouze požaduje

omezení zpracování těchto dat;

• Pojišťovací Kanceláře s.r.o., osobní údaje již nepotřebuje

pro účely zpracování (a měl by je tak smazat), ale Vy

požadujete z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby

právních nároků;

• podáte námitku proti zpracování. Po dobu, kdy

bude ověřováno, zda převažují zájmy správce či Vás,

je nutné omezit zpracování těchto dat.

Právo vznést námitku

Máte v určitých případech také právo podat námitku

proti zpracování svých osobních údajů. Jedná se

především o takové situace, ve kterých nemáte

možnost ovlivnit to, že Vaše osobní údaje budou

zpracovány a nejedná se o plnění právní povinnosti

nebo životně důležitý zájem (v těchto dvou

případech toto právo uplatnit nelze). Případy pro

vznesení námitky proti zpracování osobních údajů

jsou tyto:

• zpracování osobních údajů na základě právního

titulu oprávněného zájmu správce nebo veřejného

zájmu v rámci výkonu veřejné moci;

• zpracování osobních údajů za účelem přímého

marketingu nebo takzvaného profilování na základě

oprávněného zájmu;

• zpracování osobních údajů za účelem historického

či vědeckého výzkumu nebo statistiky.

Právo na přenositelnost

Máte právo získat od správce své osobní údaje, které

jste nám poskytli. Dále má právo na to, aby na

základě Vaší žádosti jsme předali Vaše osobní údaje

přímo jinému správci (je-li to technicky proveditelné).

Údaje Vám poskytneme ve strukturovaném, běžně

používaném a strojově čitelném formátu.

Právo na stížnost

Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu

osobních údajů. Toto právo můžete uplatnit zejména

v případě, že se domníváte, že Vaše osobní údaje

zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s

obecně závaznými právními předpisy.

Jak lze uplatnit jednotlivá práva?

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním

Vašich osobních údajů se můžete obracet na naši

společnost:

Emailem: info@pojistovacikancelare.cz

Písemně na adresu: Pojišťovací Kanceláře s.r.o,

Mezilesí 1043/27, 193 00 Praha 20

Podání stížnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Stížnost proti námi prováděnému zpracování

osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu

osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora

27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz)

Pojišťovací Kanceláře s.r.o. jako zpracovatel osobních

údajů

V určitých případech nakládají Pojišťovací kanceláře s.r.o. s

Vašimi osobními údaji též z pověření jiné osoby

(jiného správce). Jde na příklad o pojišťovny, které

jsou oprávněny provozovat pojišťovací činnost na

území České republiky a s kterými má společnost

Pojišťovací Kanceláře s.r.o. uzavřenu smlouvu o

zprostředkování pojištění, právnické osoby, které

jsou oprávněny poskytovat na území České

republiky finanční služby (leasingové, úvěrové

společnosti). Pro bližší informace je vždy nutné

kontaktovat konkrétního správce osobních údajů,

není-li poskytnutím informací v konkrétním případě

pověřena naše společnost.

Základní pojmy:

automatizované zpracování:

ukládání informací na nosiče dat;

provádění logických nebo aritmetických operací s

těmito daty, zejména jejich změna, výmaz,

vyhledávání nebo rozšiřování uskutečňované zcela

nebo zčásti pomocí automatizovaných postupů;

provádění archivace informací jejich uložením na

archivační paměťová média a v případě potřeby

obnovení informací z archivních médií;

DPIA posouzení vlivu na ochranu osobních údajů

(anglicky Data Protection Impact Assessment) (jak je

tento pojem definován v Předpisech na ochranu

osobních údajů).

DPO pověřenec pro ochranu osobních údajů

(anglicky Data Protection Officer) (jak je tento pojem

definován v Předpisech na ochranu osobních údajů).

ICT informační a telekomunikační technologie.

manuálním zpracováním jakékoliv zpracování s

výjimkou zpracování automatizovaného (např.

listinná podoba, kartotéky, spisy).

osobní údaj - jakákoliv informace o identifikované

nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjekt údajů);

identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba,

kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména

odkazem na určitý identifikátor, například jméno,

identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor

nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické,

fyziologické, genetické, psychické, ekonomické,

kulturní nebo společenské identity této fyzické

osoby.

osobní údaj zvláštní kategorie - osobní údaj

vypovídající o rasovém či etnickém původu,

politických názorech, náboženském vyznání či

filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech,

a zpracování genetických údajů, biometrických údajů

za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby

a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě

nebo sexuální orientaci fyzické osoby.

profilování jakákoli forma automatizovaného

zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití

k hodnocení některých osobních aspektů

vztahujících se k fyzické osobě, zejména k rozboru

nebo odhadu aspektů týkajících se jejího pracovního

výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu,

osobních preferencí, zájmů, chování, místa, kde se

nachází, nebo pohybu.

příjemce osobních údajů každý subjekt, kterému jsou

osobní údaje zpřístupněny. Za příjemce se

nepovažuje subjekt, který zpracovává osobní údaje

pro potřeby výkonu kontroly, dozoru, dohledu

a regulace spojených s výkonem veřejné moci; v

případech veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti;

předcházení, vyhledávání, odhalování trestné

činnosti a stíhání trestných činů; významného

hospodářského a finančního zájmu České republiky

nebo Evropské unie.

souhlas subjektu údajů jakýkoli svobodný, konkrétní,

informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým

subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným

potvrzením své svolení ke zpracování svých

osobních údajů.

správce osobních údajů fyzická nebo právnická

osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný

subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje

účely a prostředky zpracování.

ÚOOÚ znamená Úřad pro ochranu osobních údajů,

se sídlem Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7,

webové stránky www.uoou.cz.

zpracováním osobních údajů jakákoliv operace nebo

soubor operací s osobními údaji nebo soubory

osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez

pomoci automatizovaných postupů, jako je

shromáždění, zaznamenání, uspořádání,

strukturování, uložení, přizpůsobení nebo

pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití,

zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné

zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení,

výmaz nebo zničení.

zpracovatel osobních údajů fyzická nebo právnická

osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný

subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce.

Odkazy na jednotné číslo rovněž zahrnují číslo

množné a naopak.

© 2021 Pojištovaci KANCELAŘE S.R.O.
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!